CHÚ ĐẠI BI

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni.

 1. Nam Mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
 2. Nam mô a rị da
 3. Bà lô yết đế thước bát ra da
 4. Bồ đề tát đoả bà da
 5. Ma ha tát đoả bà da
 6. Ma ha ca lô ni ca da.
 7. Án
 8. Tát bàn ra phạt duệ
 9. Số đát na đá toả.
 10. Nam mô tất kiết lật đoả y mông a ri da.
 11. Bà lô yết đế thất Phật ra lăng đà bà.
 12. Nam mô na ra cẩn trị
 13. Hệ rị ma ha bàn đa sa mế
 14. Tát bà a tha đậu du bằng
 15. A thệ dựng
 16. Tát bà tát đa na ma bà già
 17. Ma phạt đạt đậu.
 18. Đát điệt tha.
 19. Án! A bà lô hê
 20. Lô ca đế
 21. Ca ra đế
 22. Di hê rị
 23. Ma ha bồ đề tát đoả
 24. Tát bà tát bà
 25. Ma ra ma ra
 26. Ma hê ma hê rị đà dựng
 27. Cu lô cu lô yết mông
 28. Độ lô độ lô phạt xà da đế
 29. Ma ha phạt xà da đế
 30. Đà ra đà ra
 31. Địa ri ni
 32. Thất Phật ra da
 33. Dá ra dá ra
 34. Mạ mạ phạt ma ra
 35. Mục đế lệ
 36. Y hê di hê.
 37. Thất na thất na
 38. A ra sâm Phật ra xá lợi
 39. Phạt sa phạt sâm
 40. Phật ra xá da
 41. Hô lô hô lô ma ra
 42. Hô lô hô lô hê rị
 43. Ta ra ta ra.
 44. Tất rị tất rị
 45. Tô rô tô rô
 46. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
 47. Bồ Đê dạ Bồ Đà dạ
 48. Di đế rị dạ
 49. Na ra cẩn trì
 50. Địa rị sắc ni na
 51. Ba dạ ma na
 52. Ta bà ha
 53. Tất đà da
 54. Ta bà ha
 55. Ma ha tất đà dạ
 56. Ta bà ha
 57. Tất đà dũ nghệ
 58. Thất bàn ra dạ
 59. Ta bà ha
 60. Na ra cẩn trì
 61. Ta Bà ha
 62. Ma ra na ra
 63. Ta bà ha
 64. Tất ra tăng a mục khê da
 65. Ta bà ha
 66. Ta bà ma ha a tất đà dạ
 67. Ta bà ha
 68. Giả kiết ra a tất đà dạ.
 69. Ta bà ha
 70. Ba đà ma yết tất đà dạ
 71. Ta bà ha
 72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
 73. Ta bà ha
 74. Ma bà lợi thắng yết ra dạ
 75. Ta bà ha
 76. Nam mô hắc ra đát na đa na dạ da
 77. Nam mô a rị da
 78. Bà lô kiết đế
 79. Thước bà ra dạ
 80. Ta bà ha
 81. Án! Tất điện đô (3 lần)
 82. Mạn đà ra
 83. Bạt đà dạ
 84. Ta bà ha.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Chú Đại Bi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *