ĐỊA MẪU CHƠN KINH

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

ĐỊA MẪU CHƠN KINH

Dịch giả: LÊ CÔNG ĐỒNG

NGŨ CỐC DIỆU KINH, NHÃN – QUANG KINH
CHÁNH VĂN & GIẢNG NGHĨA

Kinh Mẹ Địa Mẫu

DÂNG HƯƠNG

DÂNG HƯƠNG

Khói hương xông thấu mấy tầng xanh
Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành
Trên khói hương này xin Mẫu ngự
Chứng minh con trẻ tấc lòng thành.

Nam Mô Hương Cúng Dường Phật Mẫu chứng minh

LỄ PHẬT

Kính lạy Phật Từ Bi Quảng Đại
Vì chúng sanh muôn loài đảo điên,
Luân hồi khổ não triền miên,
Mới dùng phương pháp giải phiền nơi tâm.

LỄ PHÁP

Kính lạy Pháp nguồn ân chưa trả,
Nẻo quang minh mô tả rõ ràng,
Vì đời lắm kẻ lầm than,
Nên thuyền bát nhã sẵn sàng đợi đưa.

LỄ TĂNG

Kính lạy Tăng là người chí cả,
Thay Thế Tôn hoằng hóa đạo mầu,
Vô minh nên mới lo âu,
Rọi đường cứu khổ dẫn đường chúng sanh.

Con nhất tâm đảnh lễ cầu Hoàng Mẫu, cứu độ chúng sanh (1 lạy)
Con nhất đảnh lễ Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh (1 lạy)
Nam Mô Hội Thượng Phật chứng minh (1 lạy)
Nam Mô Tam Bảo Đạo Tràng chứng minh (1 lạy)
Nam Mô, con nhất tâm đảnh lễ Tổ Thầy chứng minh (1 lạy)

PHỤC NGUYỆN

PHỤC NGUYỆN

Hoàng Mẫu Chơn Kinh, cầu nguyện tam cõi cộng đồng.
Thánh, Thần, Tiên, Phật nghe nguyện
Này, xin vui hỷ lạc thanh tịnh trang nghiêm,
Cầu cho quốc thới dân an, thế giới thái bình an lạc xứ (1 lạy).

Cầu cho chúng sanh nhân loại được ấm no
Phước lộc thọ đủ đầy, thoát ách tiêu tan
Nạn khỏi tật bịnh tiêu trừ (1 lạy).

Cầu nguyện cho Phật tử nam nữ trẻ già, trên non dưới thế theo Mẹ tu hành tinh tấn tâm lành sáng suốt, hiếu đạo vẹn toàn với Mẹ tu cho đến ngày thành Phật đạo, bất thối tâm (1 lạy).

Cầu nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ, Ông Bà Cha Mẹ lục thân quyến thuộc, âm siêu dương thới. Đặng nghe lời của Mẫu dứt tâm mê muội xa lìa tội ác, hồn linh siêu thoát sớm về nơi Tây Vực, an vui mùi Phật Đạo (1 lạy).

Thành tâm khẩn nguyện, nhờ oai linh nhiệm mầu của Mẫu Kim Quang, luân chuyển gia đình hưng thạnh quyến thuộc tăng phước hoàn viên Phước Lộc Thọ miên trường, sở nguyện sở cầu như ý (1 lạy).

Nam Mô Phật Mẫu chứng minh (1 lạy).
Nam Mô Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh (1 lạy).
Nam Mô Diêu Trì Cung, Hội Mẫu chứng minh (1 lạy).

ĐỊA MẪU CHƠN KINH

ĐỊA MẪU CHƠN KINH

NGŨ CỐC DIỆU KINH
NHÃN – QUANG KINH
GIẢNG GIẢI VÀ TỤNG NGHĨA

TỰ LUẬN

Quang Tự Cửu Niên, Chánh Ngoạt, Sơ Cửu Nhật, Thiểm Tây, Hớn Trung Phủ, Thành Cố Huyện, Địa Mẫu Miếu, Phi Loan Truyền Kinh.

Hồi nhà Thanh, vua Quang Tự lên ngôi trị vì ở nước Tàu, năm thứ 9 nhằm tiết tháng Giêng, ngày mồng 9, tại nơi tỉnh Thiểm Tây phủ Hớn Trung, huyện Thành Cố có Phật Địa Mẫu ngự chim loan hiện xuống tận miểu Bà giáng cơ bút truyền ra kinh này đây.

GIẢNG KINH VÀ TỤNG NGHĨA

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

Phật Địa Mẫu ngự trên cõi Thượng Tầng Tối Cao đặt quyển Chơn Kinh đặng khuyên răn đời, dưỡng dục đời và bảo toàn tánh mạng cho tất cả người đời.

XƯNG TÁN ĐỊA MẪU

Địa Mẫu đấng tối cao giác ngộ
Điển linh quang tế độ chúng sanh
Hỡi ai chớ có lạc lầm
Lời vàng châu ngọc chỉ rảnh nẻo tu
Cõi trần thế mịt mù tăm tối
Phải nghe lời Mẹ thuyết Chơn Kinh
Chớ ham vật chất lụy phiền
Sớm mau thức tỉnh Mẹ ban phước lành.

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH (3 biến)

CÚNG HƯƠNG

CÚNG HƯƠNG

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH 
(3 biến)

Đốt hương trầm thấu đến Diêu Cung
Thành tâm khẩn nguyện Đức Mẫu Từ
Trên khói hương này Kim Mẫu ngự
Cảm ứng chứng minh tấc lòng thành

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

Khai đuốc huệ tâm đăng tỏ sáng
Trăm ngàn muôn kiếp dễ gặp đâu
Hạ ngươn kỳ ba Long Hoa Hội
Mẹ ban điển lành mới rõ thông.

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH (3 biến)

SÁM KINH ĐỊA MẪU DÂNG ĐĂNG

SÁM KINH ĐỊA MẪU
DÂNG ĐĂNG 

Dâng đuốc thiêng thành tâm kính Mẫu
Ngọn linh đăng soi thấu mười phương
Điển quang tỏa ánh chiêu dương
Cầu xin Từ Mẫu Tây Phương chứng đàn
Mẹ giáng thế độ an non nước
Chuyển huyền linh ban phước vạn dân
Nguồn thương sầu đọng bâng khuâng
Nhìn đăng lòng tưởng Mẹ gần bên con
Xưa Mẫu ngự chim loan tại miếu
Tỉnh Thiểm Tây huyền diệu ứng linh
Bút cơ Mẹ thảo tâm kinh
Lời châu chép lại tâm tình Mẫu thương
Nhìn biển cả trùng dương nước biếc
Tiếng khổ sầu tha thiết lòng đau
Mẹ trông từng lượn sóng ào
Bao nhiêu sóng lượn nghẹn ngào bấy nhiêu
Cảnh dương trần gặp nhiều gian khổ
Mẹ sáng khai hóa độ khắp nơi
Núi sông vũ trụ đất trời
Chính do Hoàng Mẫu tạo đời an vui
Con trẻ nguyện sớm chiều tu niệm
Ngày lẫn đêm lo kiểm hạnh con
Dâng đăng Mẹ chứng lòng son
Vạn dân bá tánh nước non thanh bình.

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

DÂNG HƯƠNG

DÂNG HƯƠNG 

Ngày kỷ niệm trăng mười thập bát
Gió đông về ngào ngạt nguồn hương
Chốn trần trẻ dại dâng hương
Thỉnh cầu Từ Mẫu Tây Phương chứng đàn
Dâng nén hương lời vàng cung kỉnh
Tiếng trẻ thơ nguyện thỉnh Mẹ hiền
Lạy cầu vọng thấu cung Tiên
Nơi Tây Vương Mẫu diệu huyền chứng minh
Mẹ thương con thâm tình muôn thuở
Đạo hoằng khai truyền mở khắp nơi
Gắng tu thoát tục xa đời
Quê tiên chốn cũ là nơi trở về
Nhìn quang cảnh sơn khê non nước
Cõi giới ba hưởng phước Mẹ ban
Chính do Hoàng Mẫu thỉnh an
Độ cho sanh chúng một đàng chánh tu
Làn khói bạc ngút mù bay tỏa
Tâm hương thành hiện rõ Diêu Cung
Đài hương Mẹ ngự không trung
Thức tâm kẻ thế soi chung gương hiền
Tam nhật mậu có siêng bái Mẫu
Tiếng chuông ngân gợi nỗi nhớ thương
Con quỳ dâng nén tâm hương
Lạy Mẹ phủ đức thập phương an lành.

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

DÂNG TRẦM

DÂNG TRẦM

Nhìn làn khói trầm hương bay tỏa
Nhớ Mẫu hiền lệ nhỏ dòng châu
Đàn con tha thiết nguyện cầu
Mẫu Từ phủ điển nhiệm mầu chứng minh
Chốn trần miền cung nghinh đại lễ
Kỷ niệm ngày giáng thế Từ Tôn
Thượng tầng Mẹ phủ càn khôn
Chuyển khai hoằng đạo pháp môn hạnh từ
Đọc Kinh Mẫu lòng như xao xuyến
Gởi tâm thành thăm viếng Mẫu thân
Chuông chùa vang tiếng xa ngân
Chạnh lòng con trẻ tuôn dần lệ sa
Khói hương trầm thiết tha theo gió
Áng mây lành hiện rõ huyền vi
Con nguyện kiếp kiếp tu trì
Nương về theo bóng từ bi Mẫu Hoàng
Cầu lịnh Mẹ chỉnh an non nước
Điển Mẫu Từ ban phước chúng sanh
Trần gian biết nẻo tu hành
Nhờ đèn trí huệ phúc lành Mẹ ban
Tầm chánh giác đạo vàng rực rỡ
Hạt Bồ Đề nảy nở rừng cây
Am thiền nối nghiệp thang mây
Điển thiêng Mẹ chứng nhật này kỉnh đàn.

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

DÂNG HOA

DÂNG HOA 

Hoa tươi thắm kính dâng Từ Mẫu
Gió hương lành nhẹ thổi mười phương
Dập đầu lạy Mẹ xót thương
Chứng lòng con trẻ cúng dường dâng hoa
Lời vang cầu thiết tha ai oán
Chốn dương trần tựa áng phù vân
Chúng sanh đau khổ vô ngần
Thành tâm lạy Mẹ gội lần tội xưa
Ngày Kỵ, Mậu sớm trưa bái Mẫu
Tiếng chân thành vọng thấu Diêu Cung
Gắng tu noi chí bá tùng
Bồ đề hạnh nguyện thơm chung hương lành
Điển huyền linh phủ quanh bao khắp
Nhớ Mẫu hiền con chắp tay cầu
Lạy Mẹ độ hết năm châu
Cầu xin sanh chung sớm hầu Diêu Cung
Người chốn thế hiếu trung trọn giữ
Hội Long Hoa Mẫu Tử tương phùng
Hương lành thơm ngát lạ lùng
Bồ đề rộ nở tại cung Diêu Trì
Hoa thơm ngát con quỳ dâng lễ
Lạy Mẫu thương giáng thế chứng minh
Tay ngà dâng đóa hoa xinh
Thỉnh cầu Mẹ giáng điển linh chứng đàn.

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH 

DÂNG QUẢ

DÂNG QUẢ

Quả tươi xanh tâm thành cung kỉnh
Tiếng trẻ khờ nguyện thỉnh Từ Tôn
Điển linh phủ khắp càn khôn
Chuyển khai đại đạo tiếng đồn vang xa
Tụng kinh Mẫu gia gia an ổn
Mẹ giáng trần hỗn độn sơ khai
Lời châu ghi lại trần ai
Là do huyết mạch phi tài Từ Tôn
Oai linh Mẫu bao gồm vũ trụ
Dưỡng nuôi con hấp thụ điển thiêng
Phước tài lộc thọ triền miên
Dân lành nước thạnh nhà yên thanh bình
Tam nhật mậu trì Kinh Địa Mẫu
Chúng sanh đều số đổi nhàn thanh
Mùa màng sung túc tươi xanh
Quả hoa thơm ngát hương lành từ bi
Thâm ân Mẹ khắc ghi sanh sử
Kỷ niệm ngày Mẹ ngự không trung
Dập đầu bái tạ vương cung
Độ an sanh chúng tao phùng Long Hoa
Kính lạy Mẫu thiết tha lời trẻ
Dâng quả tươi thỉnh Mẹ chứng tri
Dập đầu lạy Đức Diêu Trì
Điển linh Mẹ phủ cứu nguy dân lành.

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH 

DÂNG THUỶ

DÂNG THUỶ 

Cung kỉnh dâng thuỷ thanh thơm ngát
Nhớ trăng mười thập bát hằng niên
Đúng ngày giáng thế Mẫu hiền
Thuỷ thanh bát ngọc khẩn nguyền cung nghinh
Đàn con trẻ quỳ xin Mẹ chứng
Độ dân lành bền vững tâm tu
Sơn khê rảo bước ngao du
Vào nơi biển thánh rừng nhu tu hiền
Dâng thuỷ thơm kiền thiền vọng bái
Điển Mẫu Từ phủ rải khắp nơi
Mẹ thương dưỡng dục khuyên đời
Ngự nơi thượng cõi ban lời ngọc châu
Mẹ truyền pháp nhiệm mầu phản chiếu
Cứu đàn con tận hiếu tận trung
Nguồn thương Mẹ phủ ngàn trùng
Suối lòng ngào ngạt ban chung con lành
Chính Mẹ tạo non xanh tươi thắm
Biển sông sâu thăm thẳm trùng khơi
Hoằng khai đại đạo khắp nơi
Kể từ vô thị đến đời hậu Thiên
Tâm Kinh Mẫu lời khuyên lai láng
Điển huyền linh tỏa sáng mười phương
Tay dâng bát ngọc trà hương
Thành tâm lạy Mẹ xót thương chứng đàn.

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH 

SÁM KINH ĐỊA MẪU ĐỊA MẪU KINH

SÁM KINH ĐỊA MẪU
ĐỊA MẪU KINH

Phủ Hớn Trung nơi huyện Thành Cố
Tỉnh Thiểm Tây miếu cổ ứng linh
Thượng tầng tỏa ánh quang minh
Chim loan Mẫu ngự truyền kinh răn đời
Kim ngôn Mẹ đây lời mạch huyết
Đức Từ Tôn tha thiết khuyên con
Hiếu trung giữ vẹn cho tròn
Mẹ hiền ứng điển bảo toàn chúng sanh
Tam nhật mậu tâm thành kỉnh Mẫu
Tấm lòng son vọng thấu Diêu Cung
Gia gia sum họp trùng phùng
Dân an quốc thới hưởng chung thanh bình
Mùa màng được tươi xinh sung túc
Mẹ độ con từng phút từng giây
Núi sông vũ trụ đó đây
Chính do Hoàng Mẫu dựng gầy tạo nên
Linh điển Mẹ dưới trên phân rõ
Tâm Chơn Kinh Mẹ tỏ lời châu
Hoằng khai đại đạo nhiệm mầu
Hóa sanh bốn biển năm châu tươi nhuần
Phật Mẫu ngự thượng tuần độ thế
Điển chơn linh phước huệ rải ban
Tâm Kinh Mẹ dạy rõ ràng
Con lành hiếu thảo đàn tràng cung nghinh
Phước lộc thọ hiển vinh do Mẫu
Trọn đủ thời Kỵ Mẫu hằng niên
Dân an nước thạnh nhà yên
Lời châu Mẫu dạy gắng chuyên tu trì .
Thơ ngâm diệu huyền vi cơ bút
Mẹ truyền kinh dưỡng dục chúng sanh
Xưa vua Bàn Cổ phong danh
Diêu Trì Phật Mẫu hóa sanh muôn loài
Chơn linh Mẫu xét soi vũ trụ
Điển âm dương kết tụ anh nhi
Thượng tầng Mẫu ngự phương phi
Phân ra Thiên Địa trị vì chúng sinh
Địa Mẫu truyền Chơn Kinh tâm huyết
Khí âm dương hội hiệp cùng nhau
Mưa hòa gió thuận tươi màu
Hóa sanh nhơn loại ngạt ngào chơn thân
Vậy ai mới bước lần đường đạo
Phải giữ lòng hiếu thảo trì kinh
Lời châu Mẹ dạy huyền linh
Hoàng Thiên xá tội hiển vinh thanh nhàn
Cầu lệnh Mẹ bảo toàn sanh chúng
Độ nhơn sanh giữ đúng hạnh Tiên
Từ đây Thiên Địa phân riêng
Âm dương chơn khí linh nguyên chẳng rời
Nhật nguyệt tinh phương trời sáng tỏa
Máy huyền vi hiện rõ thần thông
Mẹ phân Nam, Bắc, Tây, Đông
Bốn phương tám hướng bao vòng càn khôn
Điển thiêng Mẹ bảo tồn vĩnh cửu
Chốn trung ương Mẹ thủ địa châu
Linh quang chiếu sáng nhiệm mầu
Thiên Tiên bảo dưỡng gồm thâu nhơn lành
Phu quân Mẫu trường sanh bất lão
Tài cao minh sáng tạo huyền vi
Thiên lung địa á diệu kỳ
Tri âm phối hợp phục quy diêu đài
Thiên Địa lập âm lai dương khứ
Khí thần giao gìn giữ điển linh
Đất Trời do Tạo Hóa sinh
Pháp luân thuần chuyển siêu hình căn nguyên
Chính Mẹ tạo tôi hiền chúa thánh
Phủ điển linh chơn tánh tâm thanh
Chẳng ngừng hóa hóa sanh sanh
Thiên can thường chuyển vận hành địa chi
Thần với khí thụ thì thai thánh
Mẹ cưu mang canh cánh thập niên
Tình thâm Mẫu Tử thiêng liêng
Mười thu đúng nhật chia riêng quẻ hào
Trong Bát Quái phân vào tám hướng
Tám quả do mỗi hướng định ra
Sáu hào một quẻ đó là
Ba trăm tám bốn tẻ ra các hào
Trúc cơ mãn nguyệt vào giờ đúng
Thập niên trường chuyển dụng thánh thai
Minh quân xuất thế trần ai
Sáu vì thiên tử phi tài huyền quang
Mẹ phán vua Thiên Hoàng con trưởng
Đến Địa Hoàng Mẹ thưởng thứ hai
Nhơn Hoàng tam đệ thiên tài
Còn ba vị nữa phân rày sau đây
Vua Phục Hy ngài hay biến hóa
Bát Quái phân phát họa hiển linh
Chỉ rành tám hướng thinh thinh
Âm Dương Vũ Trụ quang minh phân bày
Vua Thần Nông phi tài ngũ cốc
Sắc lệnh gieo châu ngọc khắp nơi
Đó là hạt giống của Trời
Sanh ra lúa gạo giúp đời an khang
Vua Hiển Viên tạo ban y phục
Đem ấm no hạnh phúc vạn dân
Lưu truyền cơm áo chốn trần
Để cho người thế tâm thân thanh nhàn
Vũ trụ do Mẫu Hoàng xuất phát
Mẫu tạo ra Bồ Tát, Thần Tiên
Thượng tầng bao phủ điển thiêng
Chẳng rời xa khỏi Mẫu hiền dưỡng sanh
Nhìn biển cả trời thanh nước biếc
Khắp bốn mùa tám tiết trở xoay
Gió ngàn tỏa lượn tầng mây
Hóa sanh nhơn loại cỏ cây thú cầm
Có ngũ nhạc bổng trầm ngân trỗi
Khắp muôn nơi Từ Mẫu dưỡng sanh
Các đời Vương, Đế đại danh
Từ trong thân Mẫu trưởng thành mà ra
Danh lam có năm tòa thắng cảnh
Chốn lâm sơn tuyết lạnh sương rơi
Cỏ cây cổ thụ sống đời
Sắc dân trăm họ do nơi Mẫu thành
Năm giống lúa tươi xanh vun dưỡng
Sáu thứ gạo dành thưởng nhơn sinh
Nhân dân no ấm hiển vinh
Sống nhờ điển Mẹ huyền linh phủ đầy
Khi lìa thế gởi thây thân Mẫu
Sự hóa sanh dời đổi vô thường
Thân Mẹ là chỗ tựa nương
Từ Tôn Địa Mẫu nguồn thương ngập tràn
Nào châu, quận, thôn, làng, tỉnh, huyện
Kìa lâu đài, cung điện nguy nga
Am, chùa, quán, xá, lập ra
Hiền, Thần, Tiên, Thánh, Mẹ đà thưởng phân
Chư Phật đắc kim thân do Mẫu
Cả trân châu ngọc bửu đó đây
Thiếu chi kẻ ước việc này
Lòng tham mơ tưởng mấy ai đạt thành
Loại kim khí bạc vàng quý báu
Tất cả do Mẫu tạo xuất ra
Vương hầu vạn quốc gia gia
Cũng do lệnh Mẹ ban ra tôn sùng
Người chốn thế hiếu trung hưởng phước
Bao huyền linh sau trước Mẹ ban
Dân an quốc thới thanh nhàn
Đế Vương cung thỉnh Mẫu Hoàng Từ Tôn
Nước nào bị dập dồn chinh chiến
Cũng do nơi Mẫu chuyển phạt hành
Vậy ai nào biết đến danh
Huyền linh quang điển Mẹ dành đó đây
Có tạo lãnh the đầy lụa vải
Cùng quả hoa rau cải trái cây
Nào là chua ngọt đắng cay
Thức ăn, thuốc uống, rừng cây ai tường
Hành, ớt, hẹ, gừng, đường, tiêu, tỏi
Khắp nhơn sinh ai khỏi bệnh đau
Hóa sanh linh dược nhiệm mầu
Cao lương mỹ vị thiếu đâu vật nào
Lại có giấm, chanh, dầu, tương, muối
Suối nào bằng nguồn suối tình thương
Mẹ ban trăm vạn mùi hương
Lao tâm tổn huyết đoạn trường vì con
Công lao Mẹ bút son khó tả
Tình bao la biển cả khó hơn
Khổ đau Từ Mẫu chẳng sờn
Nỡ nào quên dứt nghĩa ơn cho đành
Vật ăn uống Mẹ dành con đó
Sản phẩm do Mẹ hóa tạo ra
Cân đai áo mão phù hoa
Bạc tiền vật dụng biến ra hằng ngày
Mẹ chẳng thấy một ai lòng tưởng
Thân Mẫu sanh ban thưởng khắp nơi
Vật chi chẳng sót trên đời
Mẫu không nghe có một lời nhớ thương
Trong vũ trụ tuần hoàn tạo hóa
Do Mẫu sanh ra quả Địa Cầu
Biến dành sáu quả luân hồi
Biết bao sản vật hoa màu tốt tươi
Kẻ thế đâu rõ tình thâm Mẫu
Dầu Hoàng Thiên khó nổi sánh hơn
Trên trời mưa đổ từng cơn
Dưới đất Mẹ hóa huyền chơn phép mầu
Dòng mưa tuôn ngọt ngào cam lộ
Ngũ cốc dành hóa độ nhơn sanh
Cỏ cây tươi tốt hương thanh
Địa châu thấm giọt mưa lành phì nhiêu
Chính hơi nước thâu nhiều mạch huyết
Bao tinh vi sương tuyết giá băng
Đài mây gom tụ phủ giăng
Gặp luồng quang điển biến tan mây liền
Mưa tuôn xuống trần miền tỏa khắp
Cù rồng kia trốn nấp ngàn sông
Lãnh phần vận chuyển gió giông
Mẹ truyền Hán Võ hô phong ứng hầu
Cù rồng ở xứ nào chẳng có
Ẩn biển sâu làm gió chuyển mây
Đều do lịnh Mẹ phán bày
Ơn Trên chiếu triệu dám rày cãi đâu
Muôn thu vẫn nằm sâu lòng đất
Mẹ dưỡng nuôi âm chất hoằng khai
Nhọc nhằn nào quản đắng cay
Điển quang huyền diệu đêm ngày dưỡng sanh
Chốn dương trần con lành tọa hưởng
Bao nhiệm mầu Mẹ thưởng hồng ân
Tất cả do lệnh Mẫu phân
Công dày chẳng thấy người trần ghi tâm
Mẹ thương con dạ thầm đau thắt
Chẳng bao giờ nhắm mắt nghỉ đâu
Điển quang nếu Mẹ rút thâu
Càn khôn, vũ trụ, Địa Cầu tiêu tan
Khi cá ngao trở ngang vùng vẫy
Thiên Địa đành chịu phải rã đôi
Dương trần như thể bèo trôi
Cảnh đời trống rỗng thảm sầu nạn tai
Ngoại càn khôn Như Lai tạm ẩn
Chư Bồ Tát tàn lẫn biệt tin
Từ vua chúa đến quân binh
Sẽ đều tận diệt nhân sinh điêu tàn
Phương hướng đành tiêu tan tất cả
Như ở trong lò hỏa bị thiêu
Muôn loài vạn vật bao nhiêu
Phải đành chịu cảnh quạnh hiu khổ sầu
Mẹ phán truyền lời châu cao quý
Ai sưu tầm diệu lý quang minh
Tâm thành khảo sát chơn kinh
Thọ trì giảng nói chúng sanh hiểu rành
Từ Tôn chiếu điển lành ban phước
Sắc lệnh phê người được hiển vinh
Phi tài huyền diệu cao minh
Mẫu Từ giáng bút ngọc linh chi truyền
Nhập vào tâm kẻ hiền sáng suốt
Chơn khí như ánh đuốc thiên nhiên
Mẫu cho phản bổn hườn nguyên
Chơn thần đúng ngoạt xuất liền chẳng sai
Tinh khí hiệp cho ai dưỡng tánh
Gắng tâm tu hưởng cảnh thượng đài
Khai tâm trung chuyển đạo ngay
Lý chơn thông hiểu chớ rày bỏ qua
Cần quán tưởng sâu xa Kinh Mẫu
Chớ khoe tài nông nỗi mà chi
Chơn Kinh lệnh Mẹ khó bì
Quần thần văn võ chẳng khi lời vàng
Đại Từ Tôn Mẫu Hoàng cao cả
Ân đức dày vong ngã đành sao
Tao nhân mặc khách anh hào
Nông, thương, công, sĩ nỡ nào lãng ngơ
Không đền đáp tôn thờ cung kỉnh
Nỡ vô tâm chẳng kính Mẫu hiền
Thâm sâu nghĩa cả thiêng liêng
Đành lòng bội bạc chơn truyền lời châu
Chánh pháp đạo nhiệm mầu ai rõ
Giả đò như chẳng tỏ ngộ chi
Phụ ân Từ Mẫu Diêu Trì
Đọa đày muôn kiếp chẳng thì tái sanh
Muốn biết rõ tánh danh Phật Mẫu
Hãy lắng nghe lời Mẫu phân rành
Lão bà hỗn độn hóa sanh
Thuở còn mù mịt trược thanh chưa tường
Thiên Địa chia âm dương chơn khí
Thập nhị muôn niên kỷ giáng lâm
Tuổi thọ chín ngàn sáu trăm
Thời gian xuất thế khổ tâm nhọc nhằn
Muôn ngàn năm khuyên răn dạy dỗ
Ngày biệt ly diệt độ chẳng ngờ
Mẫu Hoàng từ giã con thơ
Hóa thân chớp nhoáng phút giờ chia tay
Hư Không ngự mây đài thượng cõi
Điển quang minh chiếu rọi khắp nơi
Huyền vi biến hóa chuyển đời
Truyền kinh châu ngọc bao lời thiết tha
Chẳng thấy ai lệ sa nhớ Mẫu
Chốn trường giang gợi nỗi nhớ thương
Ngự thuyền lướt sóng trùng dương
Nào ai để dạ vấn vương lòng sầu
Mẹ thương con chẳng câu phiền trách
Lòng ước mong huyết mạch trùng phùng
Sớm về điện ngọc Diêu Cung
Con lành cố gắng hiếu trung tu hiền
Hội Tý Sửu khai thiên tịch địa
Vạn sự thành hiếu nghĩa vi tiên
Chơn Kinh Phật Mẫu diệu huyền
Hơn trăm tám chục câu khuyên răn đời
Mỗi câu mỗi ý lời Mẹ thuyết
Cũng từ nguồn mạch huyết chảy ra
Gồm bao lời ngọc thiết tha
Chẳng phải lầm lạc đâu mà ngờ nghi
Khắp gia gia đều trì niệm mãi
Thì mùa màng cây trái hoằng sai
Ấm no hưởng lạc trần ai
Cuộc đời chẳng bị nạn tai dập dồn
Điển quang Mẹ bảo tồn trường cửu
Độ con thơ hội đủ Diêu Cung
Nếu ai chẳng tin bất tùng
Mùa màng ruộng rẫy sâu trùng bọ ăn
Cuộc sống đành khó khăn đau khổ
Nhân sinh lâm vào chỗ hiểm nguy
Không mong sống sót được gì
Đại kiếp thủy hỏa phong phi ngập tràn
Đại Từ Tôn Mẫu Hoàng cho biết
Đúng trăng mười vào tiết trời đông
Mẫu Từ xuất hiện thần thông
Vào ngày thập bát trần hồng giáng sinh
Mẹ phủ hết điển linh quảng đại
Tâm huyết thư để lại Chơn Kinh
Kim ngôn siêu thoát quang minh
Từ Tôn bảo dưỡng chúng sinh an toàn
Là con hiếu đàn tràng cung kỉnh
Mỗi hằng niên nguyện thỉnh Mẫu Từ
Đúng ngày thập bát trăng mười
Gia gia tụng niệm người người trì kinh
Lập đại lễ hoa xinh, trà quả
Dâng hương đăng tất cả khiết tinh
Cùng nhau hội hiệp trì kinh
Sớ dâng Từ Mẫu chứng minh con lành
Nếu như có nhơn danh hiền sĩ
Truyền bá kinh nghĩa lý đủ đầy
Từ Tôn đài thọ ân dày
Cháu con hiền sĩ từ đây huy hoàng
Hưởng lộc thọ vinh sang phú quý
Hạng phu nhân bần sĩ hiền thần
Truyền kinh phổ biến xa gần
Gia gia vui hưởng muôn phần ấm no
Mẫu hứa sẽ ban cho con thảo
Năm trai lành kế tạo lửa hương
Hai gái hiếu đạo thuần lương
Đời đời nối dõi Tổ đường tông môn
Nam nữ nào sùng tôn kính Mẫu
Kỉnh lễ ngày Kỵ, Mậu thành tâm
Mẹ ban phước lộc cao thâm
Thiên xuân vạn đại hưởng âm đức dày
Xứ phương nào hằng ngày cúng vía
Đàn tràng cầu bốn phía an ninh
Bảo toàn tánh mạng chúng sinh
Mẫu Hoàng phủ điển ứng linh lời nguyền
Quốc dân nào kiền thiền vọng bái
Thọ trì kinh nhớ mãi thâm ân
Mẫu Từ cho xuất Thánh Nhân
Thông minh xuất chúng muôn phần huyền linh
Công đức Mẫu vô hình khó tả
Dầu lâm sơn biển cả khó hơn
Ai mà đáp nghĩa đền ơn
Phải sùng am tự, họa sơn tượng hình
Rồi dâng lên hương linh thờ phượng
Tạo lập thành tâm tưởng bái tôn
Diêu Trì Phật Mẹ linh hồn
Hiếu tử làm đặng y ngôn kim truyền
Mẹ sẽ nhận con hiền dâu thảo
Gắng sức xây tái tạo mau đi
Tùy gia phương tiện hữu vi
Chẳng cần tiền bạc nhiều chi đâu nào
Mẫu chứng lòng thành cao tâm hảo
Sẽ ghi con tên thảo danh đề
Thẻ ngọc Mẹ chuyển bút phê
Tâm phàm phủi sạch trở về Diêu Cung
Bởi vì con tận trung tận hiếu
Đắc quả cao cửu khiếu khai minh
Con hiền thọ hưởng trường sinh
Nhờ lòng quảng đại quang minh tâm lành
Mẹ sắc tứ phong danh muôn thuở
Chánh quả thành dứt nợ trần ai
Ban cho cửu phẩm liên đài
Trung Ương Thượng Quốc về ngay đền vàng
Thành Đại La nghiêm trang quý báu
Phu phụ đồng đắc đạo kim thân
Mẹ ban thọ hưởng hồng ân
Lưu danh bửu điện muôn phần vẻ vang
Đức Từ Tôn Mẫu Hoàng bảo dưỡng
Trải hết tâm vô lượng vô biên
Ngự nơi cõi thượng thiêng liêng
Độ cho quốc thới dân yên thanh bình.

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU
DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

ĐỊA MẪU DIỆU KINH

ĐỊA MẪU DIỆU KINH

Phật Mẫu tuy vô hình vô tướng
Mẹ cầm quyền phạt thưởng nhơn sinh
Ban ra lời ngọc Chơn Kinh
Khảo sát địa lý khai minh địa cầu
Thuở hỗn độn một bầu không khí
Còn mịt mù vô thị biết đâu
Phật Mẫu đã ngự từ lâu
Phân ra Thiên Địa hoàn cầu chuyển xoay
Mẹ đứng ra làm Thầy trước nhứt
Đạo hoằng khai lời thật huyền linh
Phổ thông truyền bá chơn kinh
Phán bày phong tục nhân sinh sáng ngời
Chốn phàm trần đến đời Ngươn Hạ
Mẹ giáng cơ bút tả Chơn Kinh
Ai truyền ấn tống phổ in
Mẫu Hoàng bảo hộ khương ninh cửu trường
Người nào đầy lòng thương tiếp dẫn
Giúp chúng sanh ngộ nhận đạo chơn
Dựng đời thạnh trị Thượng Ngươn
Hết lòng chỉ giáo linh nhơn tỏ tường
Khắp thế giới thập phương cung kỉnh
Ráng niệm trì nguyện thỉnh lời châu
Đắc thành sở nguyện mong cầu
Vậy mà chẳng thấy người nào lưu tâm
Hoặc gia gia tháng năm ghi nhớ
Lưu truyền kinh từ thuở ban hành
Kẻ nào tụng niệm chơn thành
Thánh Tiên đắc đạo rạng danh lâu rồi
Ai chẳng tin bất cầu ác cảm
Chê bai rằng mờ ám không tùng
Đến khi nào lúc lâm chung
Hồn linh kẻ ấy vô cùng khổ đau
Ngục A tỳ sa vào miên viễn
Đọa đày người lắm tiếng dễ khinh
Sanh lòng nhạo báng lý kinh
Tội như biển cả mông mênh thảm sầu
Gây nhiều lỗi thâm sâu đại hải
Mẹ chẳng phiền phải trái chi đâu
Xét ra khắp cả hoàn cầu
Đều do lịnh Mẹ pháp mầu chuyển ra
Mẹ thương con vị tha tất cả
Nào thấy ai để dạ xót thương
Đắng cay khổ nhọc ai tường
Rõ thông nỗi khổ đoạn trường biết bao
Trang nữ kiệt anh hào chí hiếu
Bố cáo cho người hiểu rõ ràng
Đứng ra giải đáp lời vàng
Cho người trần thế dương gia tri tường
Khắp thiên hạ thập phương chung cảnh
Nạn thiên tai phải quạnh hiu sầu
Dập dồn nhiều cảnh khổ đau
Họa tai trước mắt tránh đâu bây giờ
Mẹ thương con đề thơ phân tỏ
Lại chẳng nghe ghi rõ lời châu
Cuộc đời thế sự bể dâu
Mẹ đà tường tận đoán rồi tiên tri
Dầu khó khăn việc chi nguy khốn
Mẹ bình trị chỉnh đốn khắp nơi
Phán truyền bày tỏ bao lời
Hóa sanh hoằng đạo khai đời dưỡng sanh
Phật Mẫu có phân rành tất cả
Bảy mươi hai vị đã lãnh phần
Đương kim hành sự xa gần
Vị nào cũng có Thánh Thần hợp chung
Duy mình Mẫu chẳng cùng ai cả
Khắp ở trong thiên hạ xứ nào
Lập chùa tạo miểu đền cao
Phụng thờ thần thánh ra vào cung nghinh
Còn Mẫu đây riêng mình ai nhớ
Đến tánh danh cũng chớ tường tri
Cõi trần chẳng có chi chi
Một ngôi miếu nhỏ vậy thì cũng không
Bởi chúng sanh bạc lòng chẳng nghĩ
Nên cam đành khổ lụy sầu bi
Quanh năm bao cảnh loạn ly
Trời mưa không thuận đất thì không sanh
Mẹ thương con chẳng đành đoạn dứt
Tình thiêng liêng bút mực ghi rằng
Các con lớn nhỏ nghe chăng
Thọ trì Kinh Mẫu khó khăn cũng lành
Khắp nhơn sinh điều hành tâm đạo
Giúp cho đời cải tạo ăn năn
Chẳng luận cao thấp ngang bằng
Dầu cho trẻ nhỏ lòng hằng trì kinh
Chín tuổi biết cung nghinh đọc tụng
Điển huyền vi hữu dụng Mẹ ban
Cốt nhục xa cách lạc đàng
Mẹ cho tái hợp bình an sum vầy
Vui trong cảnh bao ngày cách biệt
Dầu chia tay cũng hiệp cùng nhau
Không phân hai bậc thấp cao
Ai ai cũng được truyền trao kinh này
Khắp non nước Đông, Tây, Nam, Bắc
Phổ biến kinh để nhắc nhở lòng
Thập phương bá tánh rõ thông
Nếu chẳng khứng thọ chắc không sinh tồn
Bao nguy khổ dập dồn đau xiết
Nạn thiên tai thủy kiệt sơn băng
Chúng sanh ngã gục nhào lăn
Lâm vòng đại nạn thoát chăng được nào
Hiện bây giờ ốm đau bệnh tật
Sanh ra nhiều chứng thật gớm ghê
Khắp trong tất cả thành quê
Thảy đều thọ nạn ê chề khổ thân
Bị nắng hạn mưa dầm ngập hết
Thổ sản này ngã chết chẳng còn
Đói lòng quằn quại các con
Vậy khuyên ráng nhớ lời son Mẫu Từ
Mẹ khuyên con tâm thư lời cuối
Gắng tâm tu thông suốt lý kinh
Truyền trao giải nghĩa phổ in
Cho người trì tụng hiểu kinh kịp thời
Chúng con sẽ thấy đời hết khổ
Nội trong năm phổ độ đầu tiên
Mưa hòa gió thuận khắp miền
Mùa màng sung túc thấy liền chẳng sai
Còn như đáo lệ ngày Kỵ Mậu
Lập đàn tràng bái Mẫu trì kinh
Dâng đèn sáp thiệt quang minh
Từ Tôn phủ điển nhơn sinh phúc đầy
Mỗi trăng có ba ngày Mậu Kỵ
Hãy thành tâm bền chí cúng dường
Kỉnh đàn, đăng, thủy, hoa, hương
Ngoài ra tất cả ngày thường khỏi lo
Việc cúng kiếng phải cho tinh khiết
Cố gắng tu tha thiết cần chuyên
Lo tròn phận sự hằng niên
Ba mươi sáu nhật kiền thiền trì kinh
Sắm lễ vật cung nghinh Từ Mẫu
Trong các ngày Kỷ Mậu lập đàn
Gồm có sáu ngọn đăng quang
Quả hoa tươi thắm hương phần năm cây
Sáu chung nước lọc đầy đủ lễ
Cùng chung nhau họp để kỉnh đàn
Thuyết kinh giải lý rõ ràng
Mỗi người đều định tâm an thọ trì
Ai xứ nào làm y lời dạy
Định tinh thần tụng bảy biến kinh
Tiêu bao nghiệp chướng tội mình
Hưởng đời Ngươn Thượng huyền linh sinh tồn
Ai cố gắng sớm hôm trì tụng
Thêm hai thời chuyển dụng tâm thành
Mẹ ban huyền diệu điển thanh
Tự tay cứu chữa mạnh lành nội gia
Đức Từ Tôn truyền ra cho biết
Các con cần tha thiết ghi lòng
Lúa mạch gần chín đầy đồng
Hiện ra móng bạc hư không rõ ràng
Gió từ đâu thổi sang rất mạnh
Trong niên này gặp cảnh phong ba
Khổ sầu từ trẻ tới già
Chúng sanh phải chịu thiết tha cơ hàn
Nạn đói lạnh lầm than đau xiết
Là điềm trời ứng thiệt rõ ràng
Thiên Đình thâu hạt lúa vàng
Thần linh ngũ cốc lịnh ban về Trời
Gieo họa cho cảnh đời khốn khổ
Tuy vậy mà có chỗ cũng chừa
Nơi nào kỉnh Mẹ sớm trưa
Trì Kinh Địa Mẫu phước thừa bình an
Mẹ bảo hộ vững vàng nơi đó
Được trúng mùa mưa gió thuận hòa
Ai từng phổ biến gia gia
Tuyên truyền Kinh Mẫu đứng ra giãi bày
Phổ thông in đủ đầy nghĩa lý
Mẫu sẽ sai các vị thiên thần
Gia thần ủng hộ ân cần
Đồng theo độ kẻ xa gần thành tâm
Được phúc lành tháng năm no ấm
Trên Thiên Đình ghi chấm phước ban
Nội gia kẻ đó thanh nhàn
Sẽ được thạnh phát vinh quang muôn phần
Thanh Long, Bạch Hổ thần cũng giáng
Phò tá người xứng đáng con lành
Từ Tôn cho biết rõ rành
Trăng mười thập bát giáng sanh trần miền
Đến giờ Ngọ kiền thiền kỉnh Mẫu
Chẳng có nên dời đổi thời gian
Sửu, Mùi, Thìn, Tuất không an
Đúng giờ nhất định lập đàn trì kinh
Cầu lịnh Mẹ thương tình cứu khổ
Phủ điển linh phổ độ chúng sanh
Các con tụ họp tâm thành
Được ban mầu nhiệm phúc lành khắp nơi
Mẹ hiển thánh xuống đời tri chứng
Phương hướng nào bền vững chí tâm
Thường hành Kinh Mẫu diệu thâm
Ngày đêm thành kỉnh tháng năm thanh nhàn
Còn lo chi mùa màng chẳng trúng
Nhà nào hay trì tụng kinh này
Phước lành sẽ được hưởng ngay
Thăng Thiên đắc quả chẳng sai chẳng lầm
Hưởng quý tế cao thâm lộc cả
Thọ hương đăng trà quả vinh sang
Chơn Kinh của Đức Mẫu Hoàng
Gồm bao diệu lý lời vàng ngọc châu
Kinh Địa Mẫu đứng vào bậc nhất
Chẳng tường phân ý thức suy lầm
Người đời còn bởi mê tâm
Chẳng nên khinh dễ lỗi lầm tội mang
Ai tỉnh ngộ lập đàn cung kỉnh
Thọ trì kinh nghiêm chỉnh cúng dường
Nạn tai nghiệp chướng lỡ vương
Một ngàn muôn kiếp thoát đường trầm luân
Kinh Địa Mẫu thấm nhuần đạo lý
Gắng cần chuyên nghiệm kỹ lời khuyên
Hằng ngày ròng rã khẩn nguyền
Được nhiều công đức tội liền tiêu tan
Kinh Mẫu hơn muôn ngàn kinh khác
Ai chí tâm hiển đạt phúc lành
Rõ thông từng chữ hiểu rành
Người đó sẽ được Mẹ dành hồng ân
Điển huyền linh xa gần chiếu tỏa
Phóng hào quang khắp cả bầu trời
Thưởng người hiểu rõ từng lời
Tâm tư kẻ đó sáng ngời minh châu
Ai thông đạt từng câu nghiệm kỹ
Đã tri tường nghĩa lý diệu kinh
Có thể gội sạch tội mình
Bao nhiêu nghiệp chướng oan tình tiêu tan
Như ai rõ từng hàng Mẫu dạy
Qua nạn tai sắp xảy đến mình
Lại còn hưởng được phước vinh
Tam tài lộc thọ khương ninh thanh nhàn
Nếu ai hiểu được toàn kinh quyển
Thì đích danh Mẫu chuyển điển quang
Luôn được phước lộc bình an
Đời đời kiếp kiếp Mẹ ban phúc dày
Như nghe thuyết kinh này chẳng tưởng
Lại bỏ qua không lượng tường tri
Mà lòng chẳng khứng thọ trì
Bị khép vào tội khinh khi Phật Trời
Tội phỉ báng bao lời xúc phạm
Lâm vào cảnh khóc thảm sầu than
Ngày ấy chẳng có kêu oan
Phải đành vương tội gian nan ngục hình
Dân nước nào chẳng tin lời Mẫu
Sẽ lâm vào bao nỗi thiết tha
Đại kiếp thủy hỏa phong ba
Thảy đều chết rụi đâu mà còn chi
Lòng Mẫu Từ nghĩ suy đau xiết
Muôn hưu hủy đại kiếp phong ba
Nạn thủy hỏa sắp xảy ra
Thương cho sanh chúng phải sa cảnh sầu
Ngặt chúng chẳng quay đầu trở lại
Tuân theo lời Mẫu dạy trong kinh
Mẹ muốn bỏ sổ tử sinh
Vì thấy số phận chúng sinh chết nhiều
Mẹ tính mãi bao điều phương kế
Chẳng đành lòng bỏ phế lảng ngơ
Tình thương vô bến vô bờ
Làm sao cứu được con thơ trở về
Mẹ dùng chước mầu phê sắc lịnh
Phán phân rằng chỉ định thế này
Truyền thần thiện ác đến đây
Chia làm hai phía lướt mây xuống trần
Người hung dữ ác thần dẫn dắt
Nhập cùng chung kẻ bất lương tâm
Độc ác, tàn nhẫn, đa dâm
Chia ra tất cả chẳng lầm lộn chi
Bậc hiền lương phương phi quân tử
Thiện thần gom lại giữ một nơi
Đưa vào chánh giác kịp thời
Ngày đêm tu niệm quên đời gian nan
Chờ đến ngày hạ màn chung cuộc
Mẫu sẽ vảy ra một cái chài
Dầu cho thiện ác phân hai
Tóm thâu tất cả một chài nhốt chung
Liên lụy kẻ tận trung hiếu thảo
Người tu hành học đạo kinh tâm
Chừng đó mới thấy diệu thâm
Mẫu Từ sẽ chuyển huệ tâm trẻ lành
Được sống sót nhàn thanh đủ trí
Biết tường phân chánh lý đường tà
Thiện gần, ác lại tránh xa
Từ đó các đạo mở ra khai hoằng
Đồng xui lòng ăn năn, quy tựu
Chánh đạo Mẫu hội đủ đem về
Chẳng còn chia rõ khen chê
Phân ra nhiều mối khó bề tường phân
Hình tướng chài phép thần mầu nhiệm
Mẫu tả ra những điểm rất cần
Nhị thập bát tú phân thân
Phủ vây chánh Bắc giác gần chánh Nam
Còn phương hướng Tây Nam, Tây Bắc
Các vị thần giáp mặt lông bào
Gồm sáu mươi vị tài cao
Mẫu Từ phán lịnh truyền trao lời vàng
Tuân lời dạy Thiên can mười vị
Thập nhị thần đinh chỉ địa chi
Tất cả tinh tú các vì
Ủng hộ Hoàng Đế Thái Vi hoàn toàn
Đức Từ Tôn Mẫu Hoàng điều khiển
Thần Lôi Công, Lôi Điển tám phương
Phân thân trấn thủ phi thường
Sáu mươi bốn quẻ tỏ tường diệu thâm
Hiện nguyên hình tay cầm binh khí
Đứng dàn ra trực chỉ đó đây
Khắp trong thiên hạ đủ đầy
Trận đồ của Mẫu lập xây hạ miền
Cõi trời Nam từ niên Đinh Hợi
Đến niên Thân Dậu mới thiệt rồi
Biết bao huyền bí nhiệm mầu
Tại nơi hạ giới thảm sầu thiết tha
Mẫu Từ bủa Thiên La Địa Võng
Sức đại hùng vang động kinh hồn
Làm cho Thiên ám Địa hôn
Thần sầu Quỷ khóc vong tồn thảm thương
Còn Tứ Đại Thiên Vương tiếp lịnh
Bốn cửa trận Mẫu định trấn an
Tám vị Thần Lực Kim Cang
Xông vào trận hóa pháp đàn thần thông
Làm trời đất hư không nghiêng ngã
Nhật nguyệt, tinh châu hỏa đảo xoay
Cũng như chong chóng lăn quay
Thế rồi lặn mất không ngày hiện ra
Mẫu thâu lại yêu tà lăng mị
Kẻ bất lương phải bị luật hình
Hô phong hoán vũ lôi đình
Làm cho sóng nổ nước mênh mông tràn
Lửa dậy khắp dương gian nguy khổ
Trận cuồng phong bão tố khắp vùng
Mẫu tận diệt đứa bất trung
Xử người bất nghĩa chẳng dung tha nào
Đến chừng đó vàng thau mới rõ
Mẫu thâu xong ngày đó bình an
Nước rút sóng lặng gió tan
Sẽ thấy vũ trụ dương gian tươi nhuần
Chỉ còn người hiền lương sống sót
Kẻ thiện lương được thoát khỏi vòng
Thế là Mẫu dụng huyền công
Diệu pháp biến hóa thần thông lẹ làng
Kinh đô có sen vàng đua nở
Bốn phía vòng khắp ở thị thành
Các con hiếu thảo hiền lành
Đến chừng khi đó Mẫu dành hồng ân
Được đổi xác kim thân bất hoại
Chẳng tử sanh thoát khỏi nghiệp duyên
Chứng đặng Đại La Tiên Thiên
Bởi nhờ cố gắng tu hiền thành công
Hội Bàn Đào thưởng đồng tất cả
Các con nào đắc quả dự vào
Thế rồi vĩnh viễn về sau
Chẳng còn chuyển kiếp khổ đau trần miền
Chúng con được niên niên bất tử
Khoái lạc tiêu diêu ngự cảnh nhàn
Giống cảnh Diêu Điện Mẫu Hoàng
Luôn hưởng lộc thọ phước an cửu trường
Phật Mẫu ngự trên thượng tầng cõi
Hoằng khai dưỡng nhơn loại bảo tồn
Hết lòng quảng đại sắc son
Hóa sanh dạy dỗ các con phản hồi.

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH (3 BIẾN)

LẠY ĐỊA MẪU

LẠY ĐỊA MẪU

1. Nam mô, con kính lạy Địa Mẫu –  Đấng Tối Cao  
    Vô Thượng,
Đã giáng lâm phò hộ thế gian này
Với anh linh cùng đức độ cao dày
Công tế thế an bang danh còn đượm.

2. Nam mô, con kính lạy Địa Mẫu – Ân Độ Sanh           
    Vô Lượng
Ân bảo trì cứu tử lại vô biên
Mẹ của nhân gian Mẹ Thánh, Mẹ Hiền
Hàng Phật tử chúng con nguyện ghi mãi.

3. Nam mô, con kính lạy Địa Mẫu – Đấng Mẫu  
    Nghi Tứ Hải
Danh lừng khắp cả nước non tiên
Xuống trần gian làm Phật Mẫu Mẹ hiền
Để cứu độ chúng sanh cơn hoạn nạn.

4. Nam mô, con kính lạy Địa Mẫu – Đấng Anh Linh
    Vô Hạn
Xin Mẹ ban phép lạ cứu trần gian
Đang sống trong nghiệp chướng trốn trần hoàn
Xin tế độ cho muôn loài hết khổ.

5. Nam mô, con kính lạy Địa Mẫu xin Mẹ ban ân lành
Cho Việt Nam Phật giáo thịnh hành
Được tôn nghiêm mầu nhiệm với viên thành
Cho con Mẹ bốn phương đều kính Mẹ.

NGŨ CANH TỪ

NGŨ CANH TỪ

Canh một nhìn trần lệ tuôn rơi
Chúng dân khổ luỵ nạn tơi bời
Nên lo tu tỉnh này con dại
Lạy Mẹ nguyện cầu bể khổ vơi.

Canh hai điển lực rải mọi nơi
Thiện nhân tu tỉnh được thảnh thơi
Sao không cố gắng tu trì vậy
Thương xót con, Mẹ chẳng nghỉ ngơi.

Canh ba lụy Mẹ nhỏ tràn trề
Hết lời kêu gọi con tỉnh mê
Cuộc đời say đắm đường vật chất
Chôn lấp linh quang cản lối về.

Canh tư đẫm lệ cõi ta bà
Cứu vớt cuộc đời giấc nam kha.
Điển linh ban xuống lời từ ái
Kêu gọi thiện nhân nhủ Mẹ già.

Canh năm trầm ngâm suy diệu huyền
Bố ban huyền diệu dứt oan khiên
Thiện nhân cứu vớt tu hành vậy
Di Lặc oai linh dạy Chư Hiền.

NAM MÔ VÔ CỰC THIÊN TÔN DIÊU TRÌ HOÀNG MẪU
VÔ LƯỢNG TỪ TÔN, ĐẠI TỪ TÔN 
A DI ĐÀ PHẬT.

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT  ĐA TÂM KINH

Tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn
Sáng trong ngần, chẳng bợn mảy trần
Làu làu một tánh thiên chân,
Bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm
Vận tâm ấy lặng trong sáng suốt
Cõi bờ kia một bước đến nơi
Trải lòng tròn đủ xưa nay,
Công thành quả chứng, tỏ bày đích đang
Hàng Bồ Tát danh Quan Tự Tại,
Khi tham thiền vô ngại đến trong
Thẩm vào trí huệ mở thông,
Soi thấy năm uẩn đều không có gì.
Luống tất cả không chi khổ ách
Trong thức tâm hiện cảnh Sắc ra,
Sắc không chung ở một nhà,
Không chẳng khác Sắc, Sắc nào khác Không
Ấy Sắc tướng cũng đồng Không tướng
Không tướng y như tượng Sắc kia
Thọ, Tưởng, Hành, Thức phân chia
Cũng lại như vậy tổng về Chơn Không
Tòa Sắc tướng nhơn ông tạm đó
Các phép kia tướng nọ luống trơn
Chẳng sanh chẳng dứt thường trơn
Chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng sờn, chẳng thêm.
Cớ ấy nên cõi trên không giới
Thể làu làu vô ngại thường chơn
Vốn không ngũ uẩn ấm thân
Sáu căn chẳng có, sáu trần cũng không
Thấy rỗng không mà không nhãn giới
Biết hoàn toàn thức giới cũng không
Tánh Không sáng suốt đại đồng
Vô minh chẳng có mựa hòng hết chi
Vẫn không có thân gì già chết,
Huống chi là hết chết già sao?
Tứ đế cũng chẳng có nào
Không chi là trí có nào đắc chi
Do vô sở đắc ly tất cả
Nhơn pháp kia đều xả nhị không
Vận lòng trí huệ linh thông
Bờ kia mau đến tâm không ngại gì
Không quái ngại có chi khủng bố
Tức xa lìa mộng tưởng đảo điên
Tâm không rốt ráo chi duyên
Niết Bàn quả chứng, chơn nguyên hoàn toàn
Tam Thế Phật, y đàng Bát Nhã
Đáo Bồ Đề chứng quả chánh chơn
Cho hay Bát Nhã là hơn
Pháp môn tối thắng, cõi chơn mau về
Thiệt Thần Chú Linh Tri Đại Lực
Thiệt thần chú đúng mực quang minh
Ấy chú tối thượng oai linh
Ấy chú vô đẳng thinh thinh oai thần
Trừ tất cả nguyên nhân các khổ
Thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư
Thiên nhiên chơn thiệt bất hư

Án Lam Thần Chú Chơn Như thuyết rằng:
“Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha”.

VÃNG SANH THẦN CHÚ

VÃNG SANH THẦN CHÚ

Nam Mô A Di Đa Bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ, Đa Địa Dạ Tha, A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đế, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa, Dà Di Nị, Dà Dà Na, Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. (Đọc 3 lần) 

———————————————————

XƯNG TÁN

Chúng thích tử kiền thiền xưng tán
Đấng Mẫu Nghi Vô Lượng Lợi Sanh
Đông, Tây, Nam, Bắc bốn phương
Hiện ra quang điển Huyền linh tuyệt vời
Kim sắc tướng muôn ngàn công đức
Khắp mười phương chẳng bực sánh bằng
Bạch hào hiển hiện phóng quang
Xoay vần chiếu sáng độ an dân lành.

Nam mô Thiên Cung Thượng Cõi Phật Mẫu 
Tiếp dẫn chúng sanh A Di Đà Phật. 
Nam mô A Di Đà Phật. (108 lần)
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. (10 lần)
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (10 lần)
Nam mô Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát. (10 lần)
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát. (10 lần).

SÁM

SÁM 

Cơ Trời chẳng dám lộ ra,
Mẹ thời thương trẻ xót xa trong lòng,
Cho nên lòng Mẹ trực hồng
Canh khuya Mẹ đến tỏ trong sự tình
Nếu mà Ngài để làm thinh
Con ôi! Lớn bé khôn mình về sau
Thấy trong Trời định quặn đau
Con ôi! Não nộ Mẹ vào tâu xin
Muôn trông Thánh Đế Thượng Đình
Thứ dung trần tục tôi xin phen nầy
Tôi nguyện độ hết xưa nay
Bao giờ về hết trên thay sửa đời
Mẹ thương con dại con ơi!
Nếu không có Mẹ thời Trời chẳng dung
Con ôi! Lòng Mẹ khôn cùng
Thương con trần thế khắp chung bầu trời
Phải xưa con trẻ nghe lời
Mẹ đem về hết thảnh thơi an nhàn
Có đâu trần tục chẳng an
Nay thời đau ốm, mai mang tật nguyền
Chết rồi đọa lạc Diêm Thiên
Luân hồi sáu thú lụy miền U Đô
Con ôi! Lòng Mẹ héo khô
Cũng vì thương trẻ Mẹ vô chốn này
Một giải tật bệnh con nay
Tiêu trừ đau ốm đặng ngày an vui
Hai giải bóng nảy thuận xuôi
Hàn thấp phong chứng hết rồi hân hoan
Canh chầy Mẹ kíp lên đường
Giã con ở lại Mẹ sang Tây Đình.

SÁM ĐỊA MẪU

SÁM ĐỊA MẪU

Ngày ngày lòng Mẹ bâng khâng
Cũng vì thương xót nơi chung bụi trần
Nỡ nào xoay mặt sấp lưng
Liêu siêu con đỏ, Mẹ đành xiết than
Trời cho oai nộ sấm vang
Nếu không có Mẹ ắt tàn chúng con
Bởi nên Mẹ trách phiền con
Công Mẹ sanh sản chẳng còn tiếc chi
Con sao bạc nghĩa chẳng ghi
Nhờ ơn Tạo Hóa chút gì công danh
Nếu như Mẹ giận bỏ đành
Thì con đâu đặng nên danh cuộc đời
Ngày ngày ăn uống vui chơi
Chớ hề con niệm Địa thời Mẫu đây
Muốn nên cảnh vật, tạo gây
Muốn độ con trẻ, phải dạy dỗ khuyên
Đôi lời Mẹ nhắc con ghi
Ngày nào kêu Mẹ, Mẹ liền dắt con
Trần gian tăm tối mịt mù
Con ơi nghe Mẹ, thẳng đường con đi
Những lời Mẹ đã tiên tri
Ngày nào Đại hội con thì gặp Cha
Ít lời kim khẩu thuyết ra
Dương gian con ngụ Mẹ mà Thượng Thiên.

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU 
VÔ LƯỢNG ĐẠI TỪ TÔN, A DI ĐÀ PHẬT (1 BIẾN)

ĐƯA ĐIỂN MẸ HỒI CUNG

ĐƯA ĐIỂN MẸ HỒI CUNG

Trước hương đăng trà quả
Lễ kỉnh thành con bái tạ Mẫu Nghi
Mẹ là Đại Đức Từ Bi
Vì thương con dại mới đi xuống trần
Lời châu ngọc Mẹ ân cần dạy biểu
Tiếng đá vàng con mới hiểu Thiên Cơ
Dắt con chỉ bến chỉ bờ
Lo tu trọn đạo đặng nhờ Thiên Tiên
Này các con quyết tâm chí tịnh
Giữ một lòng nhẫn nhịn lo tu
Giờ này là tuyết âm u
Điển linh Mẹ giáng xuống trần độ con
Nên con biết cung son bờ bến
Đồng cùng nhau dắt đến trường thi
Gia trang sắp đặt an bài
Thanh trà hoa quả lễ bày kính dâng
Con lớn, bé, chúc mừng Hoàng Mẫu
Cầu phước dư cho Nam Việt an vui
Giờ này cầu nguyện đã rồi
Lạy đưa Đức Mẹ phản hồi Thiên Cung.

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG DIÊU TRÌ KIM MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG TỪ TÔN, ĐẠI TỪ TÔN CẢM ỨNG CHỨNG MINH
A DI ĐÀ PHẬT (1 BIẾN)

BÀI NGUYỆN

BÀI NGUYỆN

Kiền thiền vọng bái Mẫu Hoàng
Chấn chỉnh đạo giáo sắp an dân tình
Độ người khỏi chốn u minh
Vọng cầu bái Mẹ, nhờ tình xót thương
Chúng dân tai họa đa vương
Lạy Mẹ dạy dỗ mới tường Thiên Cơ
Vô Cực Từ Tôn Tây Thiên Bá Chủ
Vương Cung Tây Mẫu đê đầu lạy tạ Từ Ân
Hào quang rọi xuống hương lân tỉnh thành
Khắp trong dân chúng làm lành
Thương yêu, đùm giúp chẳng đành bỏ nhau
Mây lành rọi tỏ năm màu,
Cỏ cây tươi tốt, làu dàu thái dương
Yên vui bốn bể mới tường
Cơ Trời sắp đặt, luân thường vẻ vang
Diêu Trì chấn chỉnh, sửa sang
Bao nguồn về cội một đàng chánh quy
Kiền thiền vọng bái Từ Tôn
Chuẩn y Tam giáo mới tồn lý cao
Ơn Trên cam lộ rào rào
Chúng con nguyện vọng ước ao thái bình
Lạy cầu Mẹ ở Thiên Đình
Độ an sanh chúng, pháp linh tỏ tường.

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH (3 BIẾN)

HỒI HƯỚNG

HỒI HƯỚNG

Phẩm kinh con mới đọc rồi
Nguyện xin phước đức vun bồi chúng sanh
Cho người thức tỉnh tu hành
Bến mê phút chốc biến thành ao sen
Lý kinh sáng suốt như đèn
Rọi vào tâm trí tối đen sáng liền
Tụng Kinh Địa Mẫu có duyên
Gặp người tri thức bạn hiền đồng tu
Ngày ngày tinh tấn công phu
Điển quang Mẹ chiếu, linh căn sáng ngời
Cúi xin Phật Mẫu chứng lòng
Tâm nguyện quyết chí gắng công tu trì.

Nam mô Vô Thượng Hư Không Địa Mẫu Dưỡng Sanh
Bảo Mạng Chơn Kinh Đại Từ Tôn (3 biến).

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 biến).

Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Từ Thị Tôn Phật (3 biến).

Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát (3 biến).

TAM QUY

TAM QUY

Quy y Phật Mẫu cứu trần thế
Nguyện xin phước đức vun bồi chúng sanh
Trần gian biết nẻo tu hành
Nhờ đèn trí huệ biết đường Phật Tiên
Quy y Pháp là phương giải thoát
Điển huyền linh bủa khắp trần gian
Sửa tâm chứng đắc kịp thời
Linh căn Mẹ điểm Hội Kỳ Long Hoa
Quy y Tăng, chơn truyền Mẫu Đại
Phải ăn chay giới luật nghiêm trang
Hữu hình giả tạm luân hồi
Vô di thượng cảnh trở về Thiên Cung.

BÀI KỆ

BÀI KỆ

Thượng Ngươn lập Hội Long Vân
Phân ngôi kế vị hòa bình quốc gia
Cộng đồng Tam giáo quy nguyên
Chơn truyền tâm ấn, khai cơ đạo Hiền
Thượng thông Thiên Địa Long Hoa
Chuyển luân chánh pháp độ người thiện duyên
Thiên Cơ bất lộ, khó rành
Người không căn trước thiệt tình biết đâu.

Hết 

8 bình luận “ĐỊA MẪU CHƠN KINH

 1. Tiền bình luận:

  Xin hoan hỷ con muốn được. Thỉnh phụng thờ xin chỉ giúp con có thể mua được quyển sách này ơi đâu đê tri niệm hoạt ấn tông ah

 2. Nguyễn Thị Vân Anh bình luận:

  CON NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG PHẬT MẪU DƯỠNG SINH BẢO MẠNG CỨU KIẾP ĐẠI TỪ TÔN!
  Em xin trân trọng cảm ơn các anh chị đã chia sẻ thông tin quý báu để em có hiểu biết sâu sắc về Phật Mẫu Địa! Cho em xin phép được chia sẻ thông tin và kinh Phật Địa Mẫu tới các bạn của mình ạ!

 3. Sơn bình luận:

  Hôm nay là ngày lễ phật mẫu mẹ! chúng con tạ ơn mẹ! Nam mô vô thượng hư không phật mẫu dưỡng sinh bảo mạng cứu kiếp Đại từ tôn!

 4. Trương Trần Thiên thanh bình luận:

  Mẹ hườn hư vô ơi. Con. Nhớ cha mẹ nhiều Lắm. Xưa con nguyên xuống Đây Độ thế Ai ngờ trúng Kế mi tà dẫn con cách xa mẹ xa cha. Lỗi là do con, nay con đã tỉnh giấc trần gian. Con sẽ ăn năn sám hối. Quay đầu. Để sớm trở về làm con ngoan của mẹ.. Và sớm Hôm hầu kinh bên mẹ cha. Con của mẹ kim mẫu…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *